20 novembre, 2018

NOTICIES COMUNITAT, amb NIF/CIF B12989638, direcció C/ Alicante 26 12004 Castelló, no pot asumir ninguna responsabilitat derivada del us incorrecte, inapropiat o ilicit de la informació que aparega en les pagines de Internet de www.noticiescomunitat.com

Amb els limits establits en la lley, www.noticiescomunitat.com no asumeix ninguna responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització y presisió de les dates o informacions que contenen en les seues pagines de Internet

Els continguts e informacio no vinculen a www.noticiescomunitat.com ni constituïxen opinions, consells o assesorament legal de ningun tipus, es tracta merament de un serveix oferid amb caracter informatiu y divulgatiu

Les págines de Internet de www.noticiescomunitat.com poden contindre enllaços (links) a altres págines de terceres parts que www.noticiescomunitat.com no pot controlar. Por lo tant, www.noticiescomunitat.com no pot asumir responsabilitats por el contingut que puga apareixer en págines de tercers.

Els texts, imágens, sonids, animacions, software y el rest de continguts inclosos en este website son propietat exclusiva de www.diarilaterreta.com y els seus licenciants. Cualsevol acte de transmisió, distribució, cesió, reproducció, almacenament o comunicació pública total o parcial, deu contar amb el consentimient expres de www.noticiescomunitat.com.

Asimismo, per a accedir a alguns de los servicis que www.noticiescomunitat.com ofreris a través del website deurá proporcionar algunes dates de carácter personal. En cumplimient de lo establit en la Lley Orgánica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dates de Carácter Personal le informem que, per mitja de la complimentació dels presents formularis, els seus dates personales quedarán incorporats i serán tratats en els fichers de NOTICIES COMUNITAT amb el fi de poder donar-li y oferir els nostres servicis aixi com per a informarli de las millores de la nostra Web.

Així mateis, li informem de la posibilitat de que exercir els drets de access, rectificació, cancelació i oposició dels seus dates de carácter personal, de manera gratuïta per mitjà d'email a redaccio@noticiescomunitat.com o en la direcció C/Alicante, 26 12004 Castelló.