Castelló aprova l’ordenança municipal que regula la instal•lació de tanques publicitàries

1225

Castelló renova l’ordenança que regula un sector que ha experiment una profunda transformació en l’última dècada: el de les tanques publicitàries. La nova normativa municipal persegueix ordenar la instal·lació d’aquest tipus d’elements visibles des de la via pública, racionalitzar la seua instal·lació, establir les necessàries garanties urbanístiques i tècniques i incorporar elements com la protecció del patrimoni i del paisatge com a criteris a tenir en compte previs a la seua instal·lació.

L’ordenança permet la instal·lació d’aquest tipus d’elements en sòl urbà (en solars pendents d’edificació, mitgeres, solars en construcció, etcètera), sòl urbanitzable i no urbanitzable subjecte a limitacions, com la necessitat que atenguen a la integració paisatgística i que no tinguen afecció sobre elements històrics, artístics o ecològics.

A més, no es permetrà la instal·lació d’aquest tipus de tanques publicitàries en sòl de domini públic marítim-terrestre; edificis, monuments o jardins protegits; en solars que no reunisquen les condicions de salubritat exigides pel planejament vigent; suspesos sobre la calçada de les vies públiques; impedint o dificultant l’accés a l’interior dels edificis; en el nucli històric tradicional i casc històric tradicional del segle XIX; en temples, edificis, estàtues, monuments, fonts, arbrat, jardins, entre altres dotacions públiques, llevat que s’autoritzen mitjançant concessió administrativa o en edificis amb declaració de ruïna així com en solars o parcel•les que recauen en l’avinguda Ferrandis Salvador, avinguda del Lledó, ronda de circumval·lació, camí La Plana i Fernando el Catòlic.

L’ordenança també especifica qüestions com les limitacions principals, les condicions de neteja, seguretat i muntatge, així com les dimensions permeses i la vigència de les llicències per a les tanques amb anuncis en solars, sòl urbà o mitgeres. Així, s’arreplega que solament es permeten les alineacions en horitzontal respectant diferents distàncies en funció del tipus del sòl en el qual se situen.

El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, destaca la importància d’aquesta ordenança que “substitueix a l’aprovada en 2001 i que s’havia vist superada per la realitat del sector publicitari”. Les llicències tindran una vigència de tres anys, prorrogable un any més i l’ajuntament podrà realitzar les inspeccions oportunes. Els cartells que manquen de llicència o no s’ajusten a les prescripcions de l’ordenança hauran de ser retirats o legalitzats en un termini d’un any des de l’entrada en vigor.

La normativa entén per cartell de publicitat, la tanca o suport de caràcter estàtic dotat o no de marc, sustentat per monoposte, pals o ancoratges destinats a la col·locació de publicitat comercial. Per motius de seguretat, tampoc s’acceptarà la col•locació de missatges publicitaris que induïsquen a la confusió amb els senyals de tràfic, que el seu contingut siga contrari a la llei, impedisquen la visibilitat o produïsquen enlluernaments.

COMPARTIR