La Diputació subvencionarà directament a entitats locals i consorcis en Assistència Tècnica

1090

La Diputació de València continuarà ajudant als ajuntaments, ens locals i consorcis en l’Assistència Tècnica dels professionals que requerisquen per al seu correcte funcionament. No obstant açò, aquesta ajuda va a deixar de prestar-se a través de convenis subscrits amb els col·legis professionals, com es venia fent fins ara, passant a subvencionar-se directament a les entitats que ho sol·liciten.

L’objectiu de la Corporació provincial, dins de l’àrea d’Assistència Tècnica, és col·laborar amb aquelles poblacions que, per tindre una població de fins a 5.000 habitants, disposen de menys recursos per a atendre les seues necessitats. Per a açò, la Institució continuarà distingint, a l’efecte de determinar la quantia de la subvenció, entre municipis o entitats locals menors de fins a 500 habitants, municipis o entitats locals d’entre 501 i 2.000 habitants i municipis o entitats locals d’entre 2.001 i 5.000 habitants.

Aquells municipis i entitats locals menors que ho requerisquen, podran sol·licitar la subvenció de forma individual o col·lectiva, a través de la mancomunitat a la qual pertanguen. No obstant açò, quan siga la mancomunitat la que sol·licite la subvenció, l’assistència tècnica per ella contractada es prestarà en aquells municipis amb població de fins a 5.000 habitants que la integren i que hagen sigut tinguts en compte per al càlcul de la quantia a subvencionar.

Per a determinar la quantitat a subvencionar de mancomunitats i consorcis se sumaran els imports que els correspondrien a cadascun dels municipis de fins a 5.000 habitants que els integren, segons els criteris de la convocatòria, que preveu la possibilitat que puguen ser subvencionades les assistències tècniques formalitzades mitjançant contracte administratiu de serveis, com la contractació laboral o de funcionaris interins.

D’altra banda, s’elimina el límit màxim de 3 tècnics per entitat, podent contractar quantes assistències tècniques es precisen. Així mateix la quantia de la subvenció dependrà exclusivament de la població i el beneficiari podrà distribuir la quantitat percebuda lliurement. Respecte a les ajudes, les quantitats a percebre pels beneficiaris seran iguals a les d’anys anteriors o lleugerament superiors.

Està previst que es realitzen dos pagaments amb caràcter anticipat. Per al primer, el beneficiari haurà de presentar les contractacions realitzades i per al segon, sis mesos després, aproximadament, haurà d’acreditar que el tècnic continua prestant els seus serveis en l’Entitat Local o en el Consorci. Conclosos els contractes s’obrirà termini perquè els beneficiaris justifiquen l’ocupació dels fons rebuts.

L’assistència tècnica que oferim a aquests xicotets municipis són treballs que aquests ajuntaments no podrien fer sense l’ajuda de la Diputació i que necessiten per a no estancar-se”, ha declarat la diputada d’Assessorament Municipal i Assistència Tècnica, Conxa Garcia, en referència a inventaris de béns i redacció de plans generals, entre altres serveis fonamentals per al bon funcionament dels municipis.

COMPARTIR